فیلم آموزشی پیوندزنی

فیلم پیوندزنی میمه انگور

نهالستان سبز
نمونه بادام از نهالستان برگ سبز